REGULAMIN SKLEPU CARDIGANBROTHERS

1. Postanowienia ogólne

a. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod domeną: https://cardiganbrothers.com/sklep

Właścicielem i administratorem jest:

Cardigan Brothers – Kamil Szwed

ul. Piłsudskiego 73/29

42-400 Zawiercie

NIP: 649-229-25-59

b. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem: sklep.cardiganbrothers@gmail.com

c. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (w rozumieniu art. 221 k.c.), jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, o ile poszczególne postanowienia Regulaminu nie są wyraźnie skierowane wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców.

d. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy usługi:

1 sprzedaży oprogramowania, jak również modyfikacji i specjalistycznych ustawień oprogramowania, związanego z komputerową obróbką obrazu;

2 sprzedaż materiałów szkoleniowych i filmów instruktażowych.

3 sprzedaż wzorów dokumentów i szablonów graficznych 

e. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i oznaczenia Produktów umieszczone w ramach Sklepu Internetowego są znakami ich właścicieli objętymi ochroną prawną;

f. Informacja o Produktach umieszczona w ramach Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Definicje

a. Regulamin – niniejszy regulamin;

b. Sprzedawca – podmiot sprzedający Produkty i świadczący usługi w ramach Sklepu Internetowego;

c. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu działającego pod domeną: https://cardiganbrothers.com/sklep/

d. Usługi Sklepu Internetowego – usługi świadczone drogą elektroniczną, służące umożliwieniu sprzedaży Produktów w ramach Sklepu Internetowego;

e. Klient – osoba nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

f. Usługobiorca – osoba będąca odbiorcą Usług Sklepu Internetowego;

g. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, w oparciu o zaproszenie do zawarcia umowy przedstawione w Sklepie Internetowym;

h. Produkt – towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

3. Usługi Sklepu Internetowego

a. W celu umożliwienia sprzedaży Produktów, Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące bezpłatne Usługi Sklepu Internetowego:

1. przetwarzanie zamówień usługobiorców składanych w ramach Sklepu Internetowego („Usługa Zamówienia”);

2. przesyłanie informacji handlowej oraz świadczenie marketingu bezpośredniego na rzecz usługobiorców, za ich zgodą („Informacje Handlowe”);

b. Usługa Zamówienia stanowi jednorazowe bezpłatne świadczenie polegające na przetworzeniu zamówienia złożonego przez Usługobiorcę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym.

c. Usługobiorca ma obowiązek korzystania z Usług Sklepu Internetowego zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. W szczególności, Usługobiorca ma korzystając Usług Sklepu Internetowego ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Usługodawca ma obowiązek zapewnić, że wszelkie dane przez niego wprowadzane w ramach korzystania z Usług Sklepu Internetowego są zgodne ze stanem faktycznym.

d. W przypadku korzystania przez usługobiorcę z Usług Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności w przypadku wprowadzania przez usługobiorcę w ramach korzystania z Usług Sklepu Internetowego danych o charakterze bezprawnym, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia takich danych oraz do zaprzestania świadczenia Usług Sklepu Internetowego na rzecz usługobiorcy.

e. Reklamacje odnośnie Usług Sklepu Internetowego usługobiorca może składać na adres: sklep.cardiganbrothers@gmail.com.
4. Ceny

a. Ceny podane w Sklepie Internetowym są określone w walucie wybranej przez Usługobiorcę – domyślnie w polskich złotych – i są cenami brutto (uwzględniają podatek).

b. Jeżeli realizacja zamówienie wiąże się z dostawą Produktów na adres wskazany przez Klienta, na końcową cenę Zamówienia składają się – obok ceny za Produkt lub usługę – także koszty dostawy, określone każdorazowo przy zamówieniu, o których Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia.

b. W przypadku Zamówień obejmujących usługi świadczone na czas nieoznaczony, ceną końcową jest łączna płatność za jeden okres rozliczeniowy.

d. W przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie łącznej ceny, o sposobie w jaki będzie ona obliczona Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

5. Zamówienia

a. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po wybraniu zamawianych Produktów lub usług. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest podanie odpowiednich danych pozwalających na zrealizowanie zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem przed potwierdzeniem Zamówienia. Zakończenie Zamówienia nie będzie możliwe bez potwierdzenia przez Klienta zapoznania się z Regulaminem.

b. Dokonując Zamówienia, Klient wybiera jedną z następujących metod płatności:

1. Przelewy24 ;

2. przelew tradycyjny;

c. Sklep Internetowy realizuje Zamówienia na terenie Polski i zagranicą

d. Przy zamówieniach Produktów spoza terenu RP, warunki wysyłki uzgadniane są indywidualnie.

e. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail otrzymanie Zamówienia oraz jego szczegóły, w tym warunki realizacji Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług (w zależności od nabywanego Produktu) następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia.

f. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia w terminie do 24h od chwili zaksięgowania płatności ceny, a w przypadku Produktów bezpłatnych – niezwłocznie po zawarciu umowy.

g. W przypadku Produktów wysyłanych Klientowi na podany przez niego adres, Sprzedawca dokona wysyłki Produktu w terminie wskazanym w opisie Produktu w Sklepie Internetowym, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia większej liczby Produktów podlegających wysyłce, Sprzedawca dokona wysyłki w najpóźniejszym podanym terminie.

h. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient.

i. Pkt. 6d, 6h i 6i nie dotyczą Produktów pobieranych przez Klienta w formie cyfrowej.

j. Do każdego zakupu wystawiany jest faktura. Za zgodą klienta, faktura  może być wystawiona w formie elektronicznej.

6. Produkty

a. W przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do oferowania i dystrybucji tych Produktów na warunkach określonych w Regulaminie. 

b. W przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oznaczonych do których nie jest niezbędne zawarcie odrębnej umowy licencji na zasadach określonych w pkt. a, wraz z zakupieniem takiego Produktu sprzedawca udziela niewyłącznej, bezterminowej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej licencji na korzystanie z tych Produktów wyłącznie w celu związanych z jego funkcjami. Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, przenoszenia Produktu na osoby trzecie, użyczania Produktu lub wprowadzania Produktu do obrotu.

c. Koszty udzielenia licencji na Produkty objęte licencją uwzględnione są w cenie Produktu.

d. W przypadku Produktów będących usługą abonamentową, skorzystanie z usługi wiąże się z koniecznością zawarcia umowy usługi abonamentowej, na zasadach określonych w umowie udostępnionej Klientowi przy składaniu Zamówienia.

e. W przypadku Produktów dostarczanych Klientowi w formie cyfrowej, do prawidłowego korzystania z tych Produktów niezbędne jest spełnienie przez Klienta warunków technicznych, określonych w informacji o produkcie, w szczególności posiadanie odpowiedniego oprogramowania, do którego Produkty są przeznaczone oraz odpowiedniej ilości miejsca na dysku, w celu zainstalowania tych Produktów.

7. Prawo odstąpienia

a. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 365 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w art. 27 i n. ustawy o prawach konsumenta.

b. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1. dla umowy polegającej na dostawie Produktu do Klienta – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik;

2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

c. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów:

1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

d. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie mailowej na adres: sklep.cardiganbrothers@gmail.com

e. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszelkie otrzymane od niego płatności nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument przekazał informację o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, jaką konsument wybrał w celu dokonania Zamówienia, chyba że strony uzgodnią inną formę zwrotu. Jeżeli konsument w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie zwraca konsumentowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.

f. W przypadku zamówienia Produktów, które zostały konsumentowi wysłane na wskazany przez niego adres, konsument ma obowiązek w terminie 14 dni zwrócić Produkty Sprzedawcy, w stanie niepogorszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania Koszty odesłania Produktów do Sprzedawcy ponosi konsument.

8. Dane osobowe

a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług w ramach Sklepu Internetowego jest

Cardigan Brothers – Kamil Szwed

ul. Piłsudskiego 73/29

42-400 Zawiercie

NIP: 649-229-25-59

b. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, co może wiązać się z przekazaniem tych danych innym podmiotom, takim jak np. operatorzy płatności.

c. Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, a także do żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przez Sprzedawcę.

d. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych wyłącznie za zgodą Klienta.

9. Reklamacje

a. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Sklepu Internetowego oraz Produktów mogą być zgłaszane pod adres: sklep.cardiganbrothers@gmail.com
b. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

c. W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca informuje że Klient będący konsumentem uprawniony jest do skorzystania z sądowych oraz pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególności do zgłoszenia spornej sprawy do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystania z platformy polubownego rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Postanowienia końcowe

a. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, rozstrzyganie sporów poddane jest sądowi właściwemu miejscowo według siedziby Sprzedawcy.b. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.